U FAZI IZRADE

Digitalna dijagnostika

Vrste snimanja

Ortopan snimak

Panoramski snimak gornje i donje vilice za odrasle.

Poseban režim za decu sa kraćim vremenom ekspozicije i suženim poljem radiografisanja, samim tim i manjom dozom zračenja.

Zagrizni snimak zuba

Levi i desni snimak, polje snimanja je manje, a jedna strana obuhvata premolare i molare obe vilice. Sa manjim poljem snimanja i ukupna doza zračenja je manja.

Snimak maksilarnih sinusa

Na snimku su prikazane leva i desna gornjovilična šupljina sa presekom u frontalnoj ravni (pod sinusa i lateralni zid).

Sekcioni panoramski snimak

Ovim snimanjem obe vilice zajedno su podeljene na snimku u 5 sekcija. Na svakom uputu postoji slika sa sekcijama koje su obeležene brojevima, tako da je potrebno naznačiti željene sekcije za snimanje. Regije su molarne, premolarne sa obe strane i jedna frontalna. MOguć je odabir željenih kombinacija sekcija na jednom snimku. Indikacije korišćenja sekcionih programa jesu između ostalih: praćenje posterapijskih rezultata (npr. Implantologija, endoncija…), tj. svuda gde nije neophodna radiografija čitave regije vilica čime se smanjuje ukupna doza zračenja koju pacijent primi!

Snimak TM zglobova

Snimanje zglobova se može uraditi jednostrano ili obostrano, kao i sa zatvorenim i otvorenim ustima, kako bi se ustanovio tačan položaj kondila u odnosu na okolne anatomske struktrue. Ako se izvode četiri snimka, oni se nalaze na jednom filmu. Takođe je potrebno na uputu obeležiti željena snimanja.

Intraoralni snimak

Intraoralno snimanje podrazumeva izradu retroalveoralnih, retrokoronarnih i okluzalnih snimaka. Zbog digitalizacije procesa vreme ekspozicije skraćeno je 3-5 puta u odnosu na analogne uređaje, što ujedno smanjuje primljenu dozu zračenja.

Dodatne usluge

Planiranje implantata

Na snimku se softverski u naznačenoj regiji postavi određena vrsta i dimenzija implantata, kako bi se njegov budući položaj bolja analizirao u odnosu na okolne anatomske strukture. Na osnovu dobijenog modela može se izvršiti njegova izrada. U bazi podataka se nalaze svi aktuelni implantološki sistemi.

Merenja

Merenje horizontalne i vertikalne dimenzije u prethodno obeleženim regijama na uputu. To podrazumeva iscrtavanje linija sa upisanim preciznim vrednostima dužina. Takođe postoji i mogućnost računanja ugla između željenih struktura ili u odnosu na određenu ravan.

Gustina kostiju

Prikaz nivoa gustine kostiju koji se prikazuje određenom bojom u odabranoj regiji. Omogućava procenu kvaliteta kostiju.

Zumiranje regije

Određena regija može se zumirati, odnosno uvećati kako bi bila analiza bila preciznija.

Negativ

Snimak se može prikazati u negativu na kome se lakše mogu uočiti određene strukture. Posebno se preporučuje kada su u pitanju strukture neophodne za precizan pregled endodontskih tretmana.

Cenovnik

TOP